I’ve Got that Joy, Joy, Joy, Joy

Song Lyrics

I’ve got that Joy, Joy, Joy, Joy

I’ve got that joy, joy, joy, joy,

Down in my heart. (where?)

Down in my heart, (where?)

Down in my heart.

 

I’ve got that joy, joy, joy, joy,

Down in my heart. (here!)

Down in my heart to stay.

 

And I’m so happy, so very happy,

I’ve got the love of Jesus in my heart.

I’m so happy, so very happy,

I’ve got the love of Jesus in my heart.

 

I’ve got that joy, joy, joy, joy,

Down in my heart. (here)

Down in my heart to stay.

(end)