Sha La La

Song Lyrics

Sha La La

Sha la la

Sha la la

It is time to go home now

Say goodbye to teachers

Goodbye to my friends

啥啦啦
sha la la

啥啦啦 啥啦啦
Shà lā lā Shà lā lā

回家时间又到了
Huí jiā shí jiān yòu dào le

向老师说再见
Xiàng lǎo shī shuō zài jiàn

再见朋友们
Zài jiàn péng yǒu men